Проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”

През м. март 2015 г. бе сключено партньорско споразумение за изпълнението му между  Агенцията за социално подпомагане, в качеството й на „конкретен бенефициент” и община Шабла, в качеството й на „партньор”.

Проектът бе предназначен за обслужване на лица с трайни увреждания, в т. ч. деца, които да отговарят на едно от следните изисквания:

  • хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • самотноживеещи тежко болни лица;
  • семейства на деца, с увреждания.

Лични асистенти бяха лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

  • безработни лица;
  • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
  • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Към 1 декември 2015 година по проекта в община Шабла се обслужваха 31 потребители от 31 лични асистенти. Общият брой на сключените договори  с потребители от стартирането на проекта до 01.12.2015 г., с натрупване, бе 35, от които 13 с мъже и 22 с жени. Общият брой на сключените трудови договори с лични асистенти от стартирането на проекта до 01.12.2015 г., с натрупване, бе 36, от които 9 с мъже и 27 с жени. Общият брой на подадените заявления от кандидати за потребители бе 109, а от кандидати за лични асистенти е 97.

Съгласно сключеното партньорско споразумение, услугата „личен асистент” се предоставяше до 29 февруари 2016 година включително.

.shablatable { background-color: #fff !important; }