Проект „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” – операция 4.2 „Междурегионално сътрудничество”. Партньор на община Шабла в реализацията на проекта бe област Вастра Гьоталанд, Швеция, където се намира езерото Хорнборга, известно с многобройните си и уникални птичи видове.

В хода на изпълнението на проекта бяха изработени мастър-планове /СПУП/ на ЗМ „Шабленско езеро” и ЗМ „Дуранкулашко езеро”, изготвени са работни проекти за четири от предвидените обекти, направена бе актуализация на съществуващите стратегически документи на двете защитени местности, проведени бяха две пресконференции, тридневен семинар „Управление на защитени местности” и едноседмично посещение на 10 специалисти от община Шабла в Швеция за обмяна на опит. Проектът бе отчетен съгласно изискванията на програмата и в срок.

Изпълнените дейности са на обща стойност 249 342 лв. лв. с ДДС, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от ОПРР.