Проект „Компетентна и ефективна Общинска администрация – Шабла” на община Шабла, по Подприоритет BG051PO002/13/2.2-14 „Компетентна и ефективна държавна администрация” в рамките на Приоритет ос II „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 г.”. Проектът бе одобрен с Договор № М13-22-24/13.08.2014г., като стойността на първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ е 89 931,60 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на финансовата инвестиция.

Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Целта на настоящата процедура е „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.”.

Основната цел на проекта бе насочена към повишаване квалификацията на общинските служители и кметските наместници  чрез обучения, което води до повишаване на ефективността им на работа и тяхната лична мотивация.

В този смисъл могат се конкретизират няколко специфични цели, които доведоха до постигане и на основната, а именно:

  1. Подобряване на ефективността на работата на служителите в Община Шабла чрез обучения съобразено спрямо техните нужди.
  2. Повишаване на мотивацията на служителите и създаване на организационна принадлежност в извършените от тях служебни задължения за защита правата на общината и интересите на гражданите.

Проведени бяха трите обучения предвидени по проекта.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 80 199,06 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.