Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Държавния бюджет на Република България.

Проектът бе насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Дейностите включени в проекта бяха следните:
1. Информационно-промоционална кампания- 6 семинари в: училище СУ „Асен Златаров“- гр. Шабла и в училище ОУ „Св. Климент Охридски“- с. Дуранкулак – В рамките на дейността се проведе информационно-промоционална кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Първата информационно-промоционална кампания в СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Втората информационно-промоционална кампания в ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Дуранкулак, включваше 3 семинара на учениците от 3-4 клас, 5-6 клас и 7-8 клас. Лекциите включиха следните 2 теми – „Полезна храна ли е рибата“ и „Риби и аквакултури в България“. Чрез тях учениците обогатиха познанията си по отношение на различните продукти от рибарство и аквакултури и значението им за здравето на хората. За всички ученици, които взеха участие в провелата се викторина в края на всяка лекция, имаше тематични награди.
2. Провеждане на еднодневен Рибен фестивал в градския парк на гр. Шабла – В рамките на дейността бе организиран и проведен еднодневен Рибен Фестивал в Градски парк Шабла, който бе част от „Празник на плодородието – Шабла 2019“ и доведе до повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. И тази година празникът бе посетен от забележимо все повече хора и участници – производители на различни видове селскостопанска продукция и на заетите в сектор „Рибарство“. Поради тази причина включването на Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурите и сектор Рибарство като цяло, доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сектора. Чрез провеждането на мероприятието, заетите в сектор Рибарство имаха възможността да популяризират своите местни рибни и други деликатеси пред гости, туристи и посетители на града. Рибният фестивал бе изпълнен с тематична викторина, изпълнител, тематични брошури, фланелки и шапки, магнити и по този начин остана запомнящ се за всички участвали в събитието. Доставените и монтирани шатри придадоха нов облик на фестивала и на празника като цяло. За всички участвали в събитието бе осигурен кетъринг, включващ риба и аквакултурни деликатеси.

Целевите групи, към които бе насочен проекта бяха: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието имаха възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града.

Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 661,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение бе 9 месеца от подписването на договора за БФП.

 

.shablatable { background-color: #fff !important; }