Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и Държавния бюджет на Република България.

Проектът е насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Планирано е събитията да се проведат в периода май-септември и по този начин да достигнат до максимален брой хора. Целевите групи, към които е насочен проекта са: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието ще имат възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града. Предвиденият еднодневен Рибен фестивал в градския парк на Шабла ще бъде част от “Празник на плодородието – Шабла 2019“.  Идеята Рибния фест да се проведе именно в този момент е свързан с факта, че „Празникът на плодородието“ всяка година се посещава от забележимо все повече хора и участниците са най-разнообразни. Именно тук се дава възможност заетите в сектор „Рибарство“ да популяризират своите местни рибни и други деликатеси. Празникът с всяка следваща година се ползва с повишен интерес и един допълнителен Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурата и сектор Рибарство, като цяло ще доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сферата. Повишаването на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите ще доведе и до повишаване на доходите на заетите в сектор „Рибарство“ чрез прибавяне на нова стойност към традиционната им практика, а именно предоставяне и популяризиране на местни рибни деликатеси, което води и до затваряне на цикъл (добив, производство и реализиране на продукция).

Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 783,60 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 6 месеца от подписването на договора за БФП.