Проект „Изграждане на места за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в сектор А и Б на Общински пазар-гр.Шабла, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №315/26.03.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.3. „Създаване на добавена стойност към продукти от риболов и аквакултура” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване ефективността и конкурентоспособността на сектор „Рибарство и аквакултура”. Той бе в съответствие и с една от  специфичните цели на мярката, а именно „Повишаване на добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултура”.

Чрез проекта бе доизграден рибен пазар към Общински пазар-гр.Шабла. Бяха изградени 2 магазина за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, малък рибен ресторант и магазин за риболовни принадлежности. Проектът бе от голяма обществена полза. С реализирането на този проект се осъществи една дългогодишна идея на територията на община Шабла да има рибен пазар.

Срокът за изпълнение на проекта бе 12 месеца. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 213 750,49 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.