Проект „Изграждане на капацитет на местна инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик” по ОП „Развитие на сектор Рибарство – 2007-2013 г.”, мярка 4.1. „Развитие на рибарските области”, под-мярка 4.1.А. “Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”. Община Шабла е водещ партньор съвместно с община Каварна и община Балчик.

В рамките на проекта са проведени всички изискуеми процедури от страна на Управляващия орган съгласно Наредба № 15 от 21 май 2010 година на МЗХ. Регистрирано е Сдружение с името „Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик”, учредители на което са 40 юридически и физически лица. Изготвена е стратегия, която е оценена и одобрена от Управляващия орган. Тя е свързана с осигуряване устойчиво развитие на Рибарската област на територията на трите общини, чрез:

  • поддържане на икономически и социален просперитет на РО и добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултура;
  • поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарската област, с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор „Рибарство”;
  • подобряване качеството на околната среда в РО;
  • насърчаване на национално и международно сътрудничество между рибарските групи в РО.

В края на 2011 година МИРГ Шабла – Каварна – Балчик е официално призната с одобрена Стратегия от Управляващия орган – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Разполага със сайт, на който е представена организацията, публикува се информация за всички събития и документи имащи връзка с работата на сдружението.

Разработени са насоки и формуляри за кандидатстване по всички мерки от Местната стратегия за развитие. Оборудван е административен офис на Сдружението.

Проведени са срещи в общноста, на които аудиторията е запозната с възможностите и начините за финасиране. Проведена е работна среща на национално ниво заедно с всички органи участващи в процеса на изпълнение на Стратегиите за местно развитие, на която са индикирани проблемите и предложени решения за облекчаване на роботата на групите.

Регулярно и редовно са провеждани заседания на Управителния съвен на Сдружението.

Изразходените средства са в размер на 26 % от общо заложените по бюджет в Стратегията за 2011 година.