Проект “Изграждане на Зелен образователен център” по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие между Република България и Кралство Норвегия. Водеща организация в изпълнението му бе община Шабла, партньори са община Сондреленд, Норвегия, консултантска компания „Дикон груп” ООД и Българско дружество за защита на птиците. Общата стойност на договора бе 535 000 евро, от които 435 000 евро е Норвежки грант и 100 000 евро се съфинансират от общината (51 000 евро – финансов принос и 49 000 евро – нефинансов принос).

В хода на проекта сградата на старото училище в Шабла бе обновена и обзаведена за нуждите на образователен център за природозащитна и туристическа дейност. Изградена бе зелена инфраструктура в прилежащия на центъра район. Проведени са три обучителни семинара, насочени съответно към проблемите и перспективите на екотуристическия бизнес, развитието на екотуризма в района и обучението на местните власти в принципите на опазване на околната среда. Поставени са камери за он-лайн наблюдение на влажните зони в общината.

Услугите, които предоставя Зеления образователен център, допринасят за опознаване богатството на природните ресурси и културното наследство на региона. В центъра се организират и провеждат семинари, дискусии и работни срещи. Той се ползва като средище на културни прояви от населението и многото туристи. Центърът допринася за повишаването на интереса към община Шабла от страна на туристически агенции и туроператори, за развитието на устойчивия туризъм и трайното намаляване на безработицата в общината. Социалният ефект бе положителен, както за икономиката на региона, така и за самата общност. С изграденото видеонаблюдение се очаква да бъдат постигнати и други общественополезни функции. Същото се ползва и от Министерството на околната среда и водите и Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” за охрана и видеонаблюдение на защитените територии.

.shablatable { background-color: #fff !important; }