Проект „Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник“ и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“, гр.Шабла”.

Проектът се реализира към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Проектът бе свързан с изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле”, гр.Шабла. Той бе насочен към подобряване условията за живот в гр.Шабла чрез подобряване на достъпа до качествена канализационна и водопроводна инфраструктура.

Проектът се осъществи на два етапа:

– I етап: Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтяник” гр.Шабла;

– II етап Изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле” гр.Шабла.

Стойността на реално извършените и одобрени разходи по проекта са в размер на 1 818 461,86 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.  Срокът за изпълнение на проекта бе 6 месеца.