Проект „Залог за бъдещето“. Проектът се финансира по Договор № 215/13.08.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.1. „Преструктуриране и пренасочване на икономически дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при условие че тези дейности не водят към повишаване на риболовното усилие ” в рамките на Приоритет 1 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Общата цел на проекта бе насърчаване на младите хора към практикуване на приложни дейности, свързани с традиционния поминък на рибарския район и опознаване и опазване на околната среда. Чрез реализирането на настоящия проект се предоставиха възможности за осмисляне свободното време на подрастващите и се провокира интереса им към дейности, свързани с морето и езерата, техните ресурси и опазването им.

Специфичните цели на проекта:

  1.  Придобиване на основни теоретични познания и практични умения относно работа с природни материали и развиване на естетично и артистично чувство в децата.
  2.  Запознаване с видовете водоеми и техните обитатели в района на община Шабла. Придобиване на основни теоретични и практични познания относно основни техники на риболов, забранителни режими и ограничителни мерки за опазване на водните ресурси.
    Срокът за изпълнение на проекта бе 6 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 65 363,03 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.