Проектът се финансира от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по Договор № 13117/02.10.2019 г. на стойност 2 284 234,94 лв. с ДДС, като 2 192 211,26 лв. с ДДС е безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 92 023,68 лв. с ДДС. Основната цел на проекта бе постигането на високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на управление на отпадъците.
С изпълнението на заложените в проекта дейности за закриване и рекултивация на изведеното от експлоатация общинско депо за битови отпадъци се елиминираха рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията на депото и извън него. Също така се подобри състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната покрита със стари депа за битови отпадъци. Чрез реализирането на дейностите се подобри, запази и възстанови естествената околна среда и развитието на екологичната инфраструктура в община Шабла. Постигна се цялостно изпълнение на издадената Заповед № 134/ 16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Варна за преустановяване на експлоатацията, закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци.
Проектът реши проблема, свързан със съществуващото депо за битови отпадъци, което не отговаря на изискванията на законодателството, вследствие на което се подобри управлението на едно от нерегламентираните сметища за битови отпадъци на територията на РБългария.
Постигането на основната цел на проекта допринесе за цялостното развитие на системата за управление на отпадъците в страната и изпълнение изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове, като осигури намаляването на броя на депата за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания, предотврати нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, и осигури изпълнението на задължителните дейности по мониторинг и последващ контрол.
Реализацията на настоящия проект даде като краен ефект следните положителни резултати:
•    Рекултивирано и закрито 1 брой общинско депо;
•    Рекултивирани и озеленени 51,73 дка общински терени, на чиито площи са се намирали депата за ТБО;
•    Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда: почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
•    Намаляване на рисковете за човешкото здраве на територията на общината;
•    Подобряване жизнената среда на населението на територията на общината.
Изпълнена и приета по реда на ЗУТ и ЗОЗЗ е техническата рекултивация на 20.08.2020 г. Изпълнена е и биологичната рекултивация, която приключи през месец август 2023 г.