На 07.03.2019 година бе подписан административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Шабла на обща стойност на проекта 380 889,67  лв. Срокът за изпълнение на проекта бе до 31.12.2020 г. Договорът се финансира по две оперативни програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0041-С01 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. с регистрационен номер на договора BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01. Проекта имаше за цел да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Изпълнени бяха следните дейности по ОП “РЧР“ : активиране на икономически неактивните лица и включването им  в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи.
Друга група дейности по ОП „НОИР“ включваха допълнително обучение по български език за деца за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда в Детската градина „Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Изпълниха се и дейности за насърчаване участието на родителите в образователния процес и сформиране на две извънкласни школи в СУ „ Асен Златаров“ насочени към развиване и допълнителни умения на учениците на етническите малцинства и техните връстници за развитие и съхранение на културната идентичност в интеграционна и мулткултурна среда.
Партньори по проекта: община Шабла, ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Асоциирани партньори по проекта: Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция

Проектът бе удължен до 31.12.2021 г. с Допълнително споразумение № 2 от 31.12.2020 г.  към договор по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.018-0041-C01 и към договор по ОП „НОИР” -2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01. Общият бюджет бе в размер на 530 889,67 лв. с ДДС. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 506 854,00 лв. с ДДС.