В община Шабла стартира работа по изпълнението на проект „Заедно можем повече“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018  „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), която е определена за водеща програма, и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР).
Безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 380 889,67  лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.
Основната цел по проекта: Да повиши качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и доведе до трайната интеграция на най-нуждаещите се граждани на община Шабла със специфичен фокус върху ромите.
Предвижда се да се изпълняват следните дейности по ОП “РЧР“ като: активиране на икономически неактивните лица и включването им  в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи.
В началото на месец юни по проекта BG05M9OP001-2.018-0041-C01 „Заедно можем повече“ са назначени 4 общи работници към община Шабла и 6 ма общи работници към РОСИ ЕРЖИ ЕООД  партньор по проекта.
Назначен  е „трудов медиатор „ към община Шабла чийто основни задължения се свеждат до достигане на неактивни лица, включително от ромски произход, които да бъдат идентифицирани, информирани и мотивиране за включване в заетост, обучение и регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ филиал Шабла. Трудовия медиатор ще провежда  срещи  с представителите на целевата група, на които ще се запознаят с предимства им при промяна на социалния им статус.
Дейности по проекта „Заедно можем повече“ BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 ОП „НОИР“ са:
Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за децата, за които българския език не е майчин за преодоляване на техните пропуски, повишаване на знанията и подготовката за продължаване на образованието им.
Сформиране на четири клуба, насочени към развитие на допълнителни умения на децата от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване  и развитие на културната им идентичност в интеграционна мултикултурна среда.
Предстои назначаване на двама учители към Клуб „Безопасност на движението“ към ДГ „Дора Габе“, където децата се обучават в педагогически ситуации на открито, в областта на повишаване на пътната култура на децата.
Кампании с родители и местната общност за подкрепа на образованието  на децата в ДГ „Дора Габе“. По проекта е назначен е „образователен медиатор“,  който чрез анкетиране от „врата на врата“  ще обхване семействата на децата, които ще се включат по проекта. Предвижда се създаване на Родителски клуб на който ще се обсъждат различни актуални теми и тренинг дискусии.
Сформиране на две извънкласни школи насочени към развиване на допълнителни умения на учениците от етническите малцинства и техните връстници за съхраняване на тяхната идентичност към СУ „ Асен Златаров“. По тази дейност се предвижда сформиране на една група по танцово изкуство и една група по духови инструменти за общо 20 ученика. Дейността ще стартира октомври месец тъйкато тя ще има надграждащ ефект спрямо проекта „Равни възможности за нашите деца чрез партньорство и образование в мутикултурна среда по ОП „НОИР“.
Партньори по проекта са: ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“. Асоцирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.