Проект „Естетизация, благоустрояване и социализация на терен в рибарско селище Кария, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор № 265/18.11.2013 г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2  „Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство” в рамките на Приоритет 2 „Оползотворяване на местните природни и културни ресурси” на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът бе насочен към естетизацията, благоустрояването и социализацията на терен в рибарско селище Кария, община Шабла, както и популяризирането на природните и архитектурни забележителности.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно опазване на уникалната природа – най-голямото богатство на рибарската общност. Предвиждаше се оформянето на поземлен имот с идентификатор 83017.49.30, в малки паркови архитектурни форми.

Обекта на интервенция бе общински терен в непосредствена близост до фара, благоустрояването на терена, се изразява в озеленяване и зацветяване, а също се оформиха пешеходни алеи с нетрайна настилка. Част от терена се оформи като зона за рекреация и наблюдение на морето, рибарските селища, скалните образувания, фара  и естакадата.

Срокът за изпълнение на проекта бе 10 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 273 851,44 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.