Проект „Доставка на специализирана техника за почистване на плажната ивица на територията на община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №277/03.12.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.1. „Повишаване на конкурентоспособността на рибарската област” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът отговаря и на Специфична цел № 4 „Привличане на външни за територията инвестиции”, като той е иновативен за община Шабла и цели да се привлекат инвестиции на територията на общината, а също така да се стимулира разнообразяването на предприемаческата активност в района.

Чрез него се закупи специализирана техника за почистване на на плажовете в община Шабла. При наличието на такава машина, общината ще поддържа чиста цялата плажна ивица, която е с обща дължина около 40 км. С подобряване на условията ще се създадат предпоставки за повишаване на конкурентните предимства на територията, а също ще се стимулира привличането на инвестиции в района.

Срокът за изпълнение на проекта бе 4 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 49 044,32 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.