Община Шабла подписа партньорско споразумение  с Агенция социално подопомагане по проект BG05SFPR003-1.006 “Детска кухня” на 26.10.2023 г. финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.
По силата на споразумението Община Шабла ще осигурява по едно обедно хранене за до 17 деца дневно. Храната ще бъде приготвяна от детска млечна кухня, ситуирана в Детска ясла „Радост” в град Шабла. От 01.12.2023 г. община Шабла стартира дейностите по проекта за осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 годишна възраст.
В рамките на проекта ще се предоставя помощ под формата на ваучери/карти за детска кухня в община Шабла, предназначени за деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, на които ще се приготвя обедно хранене и не е осигурено хранене по друг ред.
Основната целева група за подпомагане с ваучери/карти за детска кухня се определят от Дирекция Социално подпомагане (ДСП), като се включват деца, в т.ч. и деца с увреждания на:семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т.ч. и за деца с увреждания; самотни родители (осиновители) с ниски доходи; приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.
Помощта ще се предоставя на лицата въз основа на оценка на дохода, нивото на материално лишение и необходимостта от този вид подкрепа.
Срокът на проект „Детска кухня“  е до 30.11.2025 г.
Документи се подават през целият период на проекта в Дирекция Социално подпомагане – гр. Каварна, отдел „Социална закрила” гр. Шабла на адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 37.