Проект „Да живеем заедно – предоставяне на качествени социални услуги на територията на община Шабла” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”, схема BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3.

Проектът изпълни целта си и подобри качеството на живот на хора с увреждания и самотни възрастни хора, като осигури грижа в домашна среда и възможности за независим начин на живот и социално включване, включително и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Продължителността му бе 14 месеца, като услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” се предоставиха в рамките на 12 месеца в периода от 1 март 2011  до 29 февруари 2012 година. Услугите са предоставени на 40 потребители в град Шабла и  в селата, както следва: Дуранкулак – 7, Ваклино – 7, Крапец – 6, Езерец – 3 , Тюленово – 2, Горичане – 2 и Горун -2. Изпълнението на дейностите по проекта приключиха на 29 февруари 2012 г.
Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи са в размер на 131 203,26 лв. с ДДС.