Проект „Грижа в дома в община Шабла“, одобрен с Договор  № BG05SFPR002-2.001-0042-C01 от 05.12.2022 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ+  е насочен към осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Предвижда се да бъдат обхванати минимум 41 потребители, на които в продължение на 12 месеца ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране. Предвидено е и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. доставка на лекарства и услуга по заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови. На потребителите на социалната услуга ще бъде предоставена и информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания. Предоставената здравно-социална грижа ще е в зависимост от извършената оценка на индивидуалните потребности.
Интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда ще се предоставят от предварително подбрани и обучени лица. Ще бъдат назначени 10 домашни санитари, 1 медицинско лице и 1 психолог.
Общата стойност на планираните проектни дейности е в размер на 225 282,29 лв. 100% безвъзмездни средства, осигурени от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“. Процедурата е в продължение на операция „Патронажна грижа“, като основна цел е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.
С изпълнението на проекта Община Шабла ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на лицата с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в общината.