Проект „В унисон с природата” на с. Крапец, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2013г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване и затревяване, доставка и монтаж на беседка, пейки и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 906.80 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.