Проект „Възстановка на тракийско селище „Брия“ – I етап,, в с.Дуранкулак, община Шабла”. Проектът се финансира по Договор №438/21.10.2014г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Проектът предвижда следните видове дейности, разделени на етапи:
– Първи етап: изграждане на рибарска хижа за нуждите на рибарите от с.Дуранкулак, оборудвана с хладилници и ледогенератори. Хижата ще се разположи така, че да бъде удобна за достъп от брега и същевременно отделена от останалите подобекти, за да се предотвратят функционалните конфликти. Същевременно, тя попада в непосредствена близост до брията така, че туристите и посетителите да могат да се запознаят със съвременното рибарство. За да се постигне това функционално зониране е предвидено терена да се моделира като същевременно се укрепи ската със стена от габиони.
– Втори етап: Брията ще се разположи във високата част на имота с достъп от полския път. Функционално сградата ще съдържа “работилници” за различните видове занаяти като тяхното приложение ще бъде по-скоро демонстрационно отколкото приложно. Сградата е ориентирана смислово към туристите в района, за да имат възможността те да се запознаят с традиционни занаяти и начин на строителство в историята на района.
– Трети етап: В този етап са включени мерки по благоустройството на цялото – изграждане на трайни настилки на пътя и паркинга, благоустройство и озеленяване на площите, ограда и парково обзавеждане.

Настоящото проектно предложение третира реализацията на Първи етап. Етапите са разделени в зависимост от нуждите и възможностите и тяхната номерация не следва хронологическата им последователност.

Срокът за изпълнение на проекта бе 10 месеца. Строително-монтажните работи бяха успешно извършени.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 140 411,41 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

.shablatable { background-color: #fff !important; }