Проект „Благоустрояване на паркова зона пред ул. „Добруджа“ на гр. Шабла“ финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „За чиста околна среда – 2020 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам. С настоящият проект Община Шабла кандидатства за благоустрояване и създаване на паркови пространства пред два от жилищните блокове чрез изграждане на кът с декоративна растителност и широколистни храсти, както и монтаж на паркови осветителни тела, кошчета за отпадъци и пейки. Общата стойност на проекта възлиза на 9 756,09 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.