Проект „Благоустрояване на паркова зона около Мемориалния комплекс на гр.Шабла“, реализиран в гр.Шабла, община Шабла, финансиран от ПУДООС към Министерство на околната среда и водите в рамките на Национална капания „Обичам природата – и аз участвам 2014г.”. Чрез проекта се обособи зона за отдих. По време на проекта се изпълниха следните дейности: почистване на терена, зацветяване, доставка и монтаж на беседка, пейки, кошчета за смет и др. Общата стойност на проекта възлиза на 9 672,77 лв. с ДДС, като финансирането от ПУДООС е 100 %.