Проект „Благоустрояване и подобряване на инфраструктурата на терен в полза на малка рибарска общност и развитието на туризма в с.Тюленово, община Шабла”.

Проектът се финансира по Договор № 216/13.08.2013г. с ИАРА, по мярка BG MIRG SH-K-B/1-1.4. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” в рамките на Приоритет 1 „Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в рибарската област“ на Местната стратегия за развитие на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик”.

Целта на проекта бе в съответствие с основната цел на мярката, а именно повишаване качеството на жизнената среда в полза на рибарските общности. Той предвиждаше терените, обект на интервенция да се благоустроят, като се извърши вертикална планировка, изпълнение на трайни настилки, прокарване на инженерна инфраструктура и озеленяване. Продължи се съществуващата асфалтова настилка до рибарската лодкостоянка. Изпълниха се уширения за паркиране и маневриране.

Част от УПИ V в кв.20 по плана на с.Тюленово се оформи като зона за рекреация и наблюдение на морето и скалните образувания с малък амфитеатър и се изпълни стълбище за пешеходната му връзка с кея.

За подобряване на функционалното и естетическо възприятие на зоната крайбрежните алеи за разходка северно и южно от УПИ V в кв.20, представляващи най-източната част на кв.5, 20, 21, 31, 32 и 34 на селото и подхода към УПИ V в кв.20 се оформиха като пешеходни алеи, като се почистиха от растителността, настелиха със ситен чакъл и валираха, а в скалите около тях се монтира художествено осветление.

Срокът за изпълнение на проекта бе 12 месеца.

Проектът бе успешно приключен и отчетен, като извършените разходи по проекта, за които бе заявено финансово подпомагане, са в размер на 314 243,35 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата.

.shablatable { background-color: #fff !important; }