Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 22.01.2018 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Шабла, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.

Възложител на ОУП е Министерството на регионалното развитие и благоустройството
с адрес София, 1202,  ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19 и лице за контакти арх. Лидия Станкова, директор на Дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“.

Общият устройствен план се разработва на основание чл. 105 на ЗУТ и § 123, ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на ЗУТ от 2012 г. и по възлагане от страна на МРРБ.

Органът, отговорен за одобряването на ОУП е Национален експертен съвет по устройство на територията. Органът отговорен за прилагането на ОУП е Община Шабла.

ОУП се финансира от Държавния бюджет, разработва се двуфазно и е с прогнозен период на действие 20 години.

Главната цел на общия устройствен план на община Шабла е “създаването на оптимална пространствена и функционална структура на територията на общината, осигуряваща нейното развитие, изграждане и комплексно устройство в хармонично единство на селищата със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия“.

Основните задачи, които си е поставил ОУП са:
    прогнозиране на социално-икономическото и демографско развитие на общината до 2040 год., съобразено с предвижданията на действащите стратегически и програмни документи по Закона за регионалното развитие и богатия потенциал на територията за развитие на разнообразни форми на туризъм;
    определяне на функционалното предназначение на урбанизираните и неурбанизирани територии и на пространствени и социални параметри за тяхното развитие в съответствие с предвижданията на социално-икономическата прогноза и действащите на територията на общината ограничителни режими;
    определяне на териториална структура на елементите на функционалните системи „обитаване”, „труд” и „отдих” чрез въвеждане на устройствено зониране с диференцирани показатели за застрояване;
    организация, йерархична съподчиненост и локализиране на основните елементи от обслужващата сфера, насочени към удовлетворяване на бъдещите потребности вкл. на контингента от курортисти и туристи и преодоляване във възможната степен на съществуващата териториална неравномерност в разпределението на материалната й база;
    определяне  на структурата и трасетата на елементите на главната комуникационна и транспортна мрежа с отчитане на предвижданията на Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата за изграждане на автомагистрала „Черно море” и трансформиране на първокласния път І-9 в скоростен, както и с оглед подобряване на връзките между населените места и осигуряване на достъп до новите урбанизирани структури;
    развитие, оразмеряване и провеждане на елементите на инженерните мрежи с акцент върху водоснабдяване на новите урбанизирани структури, канализиране на всички населени места и съоръжаването им с ПСОВ, както и върху премахване на всички замърсители на подземните води;
    организиране, диференциране и оразмеряване на елементите на зелената система, вкл. с изграждане на извънселищни паркове с оглед създаване на подходяща среда за отдих и спорт на местното население и на очаквания значителен контингент курортисти и туристи, а така също и за формиране на тематични паркове за експониране на природните и антропогенни забележителности;
    по-нататъшно проучване, опазване и социализиране на културното наследство, насочено към пространствено обвързване на културно-историческите ценности в селищата и в извънселищната среда чрез мрежа от тематични паркове и културни маршрути и въвеждане на специфични устройствени режими;
    създаване на условия за поддържане на екологическото равновесие и опазване на природната среда от неблагоприятни антропогенни въздействия чрез съобразяване на по-нататъшната урбанизация с действащите ограничителни режими на природозащита, както и чрез предвиждане на мерки за защита на морския бряг, за опазване на подземните води, за компенсиране нарастването на урбанизираните територии, за екраниране на транспортния шум;
    разработване на програма от мероприятия и система за управление реализацията на ОУП включваща Правила за прилагане на плана със специфични правила и предложение за създаване от община Шабла на регистър, съдържащ информация за границите на устройствените зони и самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в тях.

В обхвата на ОУП попадат части от седем защитени зони – Шабленски езерен комплекс” с код BG0000156, „Дуранкулашко езеро” с код BG0002050,  „Калиакра” с код BG0002051 и „Било” с код BG0002115 за опазване на дивите птици и „Езеро Дуранкулак” с код BG0000154, „Езеро Шабла-Езерец” с код BG0000621, „Комплекс Калиакра” с код BG0000573 и „Крайморска Добруджа” с код BG0000130 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна поради което, като приложение към ЕО, е изготвен и доклад за оценка на въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127(1) от ЗУТ като то ще се проведе на 9 март.2018 г. от 10.00 часа в залата в сградата на Община Шабла.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Шабла, ул. „Равно поле“
№ 35, ст.№ 210, от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г., всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, както и да ги свалите от този линк: www.shabla.bg

Становища и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата на Община Шабла, ст. № 106, на факс 05743 42 04, на адрес: 9680 гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, ул. „Равно поле“ № 35 или на електронна поща : [email protected]

Лице за връзка по провеждане на консултациите: арх. Татяна Нейкова – главен архитект.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17.00 часа на 22.02.2018г.