На 16.11.2022 г., в сградата на Общинска администрация Шабла се проведе заключителна пресконференция по проект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Шабла чрез обновяване на системата за улично осветление в град Шабла“. Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0028-C01 от 15.09.2021 г., който се осъществява по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. На пресконференцията присъстваха представители и на двата партньора – община Шабла и Асоциация „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY“.
Цветелин Йорданов, зам. кмет „Икономическо развитие“ в Общинска администрация Шабла и ръководител на проекта, обобщи накратко заложените цели и постигнатите резултати от реализацията му, а именно: повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление в гр. Шабла, което доведе до подобряване на условията на живот на населението, както и постигане на следните резултати:
–    повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление на територията на град Шабла;
–    намаляване на емисиите на парникови газове;
–    намаляване на енергийните разходи на общината;
–    подобряване на качеството на уличното осветление и увеличаване на процента на светене;
–    подобряване на безопасността по пътищата за шофьори и пешеходци в нощно време;
–    повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници;
–    повишаване на експертния капацитет на бенефициента в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия.
Андерс Щолан, изпълнителен директор на Асоциация „INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY“, поздрави екипа с успешното приключване на проекта като се надява той да бъде началото на едно бъдещо съвместно партньорство и по други проекти в сферата на енергийната ефективност.
По проекта са изпълнени енергоспестяващи мерки, предписани в изготвеното обследване за енергийна ефективност на част от уличното осветление в гр. Шабла, както следва: подмяна на осветители, въвеждане на система за управление на енергията и използване на ВЕИ, изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението, изграждане на система за автоматизация и управление на енергопотреблението, изграждане на фотоволтаична система и др.
Срокът за реализация на проекта бе 18 месеца. Общата стойност е в размер на 531 977,87 лв. с ДДС, представляващи 100% безвъзмездна финансова помощ.