Проект „Патронажна грижа + в община Шабла“ се финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетни оси „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“.
Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Проектът се изпълни в две направления от звено към общинската администрация.

По Направление 1 „Патронажна грижа +“ се осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на общо 24 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Всеки потребител получи комплекс от услуги до 2 часа на ден: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. За предоставянето на услугите бе сформиран мултидисциплинарен екип от пет лица – трима домашни помощници, медицински специалист и психолог.
По Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ за период от 12 месеца беше назначен помощен персонал от четирима хигиенисти, които извършваха дезинфекция, почистване и други спомагателни дейности, свързани с епидемичната обстановка, на помещенията, в които се предоставят социални услуги в Центъра за социална рехабилитация и интерграция и Центъра за обществена подкрепа.
В изпълнение на заложените дейности по Направление 2 бяха изпълнени следните дейности и услуги:
• осигурени лични предпазни средства на персонала в социалните услуги в двата Центъра;
• въведени мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
• осигурена компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

Проектът бе със срок на изпълнение 12 месеца, дейностите по който приключиха на 12.11.2022 г.

Общинска администрация кандидатства с проект „Грижа в дома в община Шабла“ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.“ Процедурата е в продължение на операция Патронажна грижа, като основна цел е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Очаква се проекта да стартира през януари 2023 г.
Подробности за условията за включване в новият проект ще публикуваме в следващите броеве на в. „Изгрев“ и на Интернет страницата на Община Шабла.

.shablatable { background-color: #fff !important; }