АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМЩ
ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с одобрено проектно предложение по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд “ за най-нуждаещите се лица от Община Шабла по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

ОБЯВЯВА
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ЛИЦА, ПОПАДАЩИ В СЛЕДНИТЕ:

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд :

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, може да бъде разпределян на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от

2. Документи за кандидатстване:
1. Заявление-декларация /по образец/;
2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец)
3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка).
4. Копие на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие).

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД“ СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ШАБЛА
ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ДО 16.00 ЧАСА НА 16 ДЕКЕМВРИ 2022 г.

Топлият обяд ще бъде предоставен от Домашен Социален Патронаж Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 за периода 1 януари 2023 г.- 30 април 2023 г. и от 1 октомври 2023 г. – 31 декември 2023 г.

Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ -Каварна за принадлежност към допустимите целеви групи.

Приложение 1 Заявление декларация

Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация