Община Шабла уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария – Шабла”, финансиран чрез МТСП – Фонд „Социална закрила”.
Заявления – декларации ще се приемат в работно време в деловодството на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, от 01 септември 2022 г. /четвъртък/ до 16 септември 2022 г. /петък/.
Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата подали документи ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи лица. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.
Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат лично или чрез упълномощено лице заявление-декларация от кандидата по образец /Приложение №5/.
Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:
•    Документ за самоличност на лицето или на законния му представител /за справка/;
•    Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
•    Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако е приложимо/;
•    Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал /за справка, ако е приложимо/;
•    Пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидат за потребител, ако същото е в невъзможност само да ги подаде;
•    Други /при необходимост/;
След извършване на подбор на 20 представители на целевите групи от Община Шабла ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Всеки от нуждаещите се ще получава супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Топлият обяд ще се приготвя в Домашния социален патронаж в Шабла. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.10.2022 г. до 31.12.2022 г. включително.
Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ имат:
•    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
•    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
•    Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
•    Скитащи и бездомни деца и лица;
•     Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците;
•    Лица, изпаднали в тежка ситуация в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
Реализирането на проект ”Обществена трапезария – Шабла” се финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила” и е на стойност  – 9 770,00 лв.

Заявление /Приложение 5/

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }