Днес, 29.03.2019 г., в Зелен образователен център Шабла, се проведе пресконференция по проект № ROBG-393 „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety/Интегрирано управление на риска и ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“, финансиран по Договор № 79746/12.07.2018, Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 3.1: „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Пресконференцията бе открита от кмета на община Шабла, Мариян Жечев. Той приветства участниците и накратко обясни на присъстващите в залата същността на трансграничния проект и какви цели си е поставил той, а именно:
– да обедини хората, общностите и икономиките на граничния регион между Румъния и България, да участват в съвместното развитие на един кооперативен район, използвайки своите човешки, природни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин;
– да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и стоките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване на жизнения стандарт на населението.
За да запознае аудиторията с детайлите по проекта, кметът даде думата на началник отдел „Европейски програми и икономическо развитие“ в Общинска администрация Шабла, Петър Атанасов. Той поясни, че по проекта се предвижда да бъде закупено специализирано високопроходимо превозно средство за интервенция при наводнения и снежни бури. За зимния сезон ще бъде оборудвано с роторен снегорин, V-образно гребло и пясъкоразпръскващо устройство, а в случай на наводнения ще му бъде монтирана помпа, която ще може да изпомпва големи количества вода. Също така ще бъде закупена и спасителна лодка с необходимото оборудване, която ще бъде от полза при кризисни ситуации по вода.
Много важна част от този проект е, че доброволците от доброволческото формирование на община Шабла ще бъдат екипирани със специфично оборудване за действие в извънредни ситуации като пожари, наводнения, земетресения и други природни и антропогенни бедствия. В т.ч. необходимото защитно облекло, дихателни апарати, медицински комплекти за оказване на първа помощ, санитарна носилка, прожектори, електрогенератор, противогази, радиостанции, пожарогасители и др. Също така е предвидено да бъдат проведени съвместни обучения и семинари за обмен на добри практики между двата екипа от доброволческите формирования на Шабла и на Овидиу.
По проекта ще бъде създадена дигитална карта на рисковите зони като онлайн инструмент, който да информира жителите и всички заинтересовани потребители за актуални рискове и опасности в случай на възникващо бедствие, както и полезна информация за реагиране в извънредни ситуации. Ще бъде инсталирана и алармена система за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации за защита на населението в случай на земетресения, наводнения, пожари или други бедствия.
Председателят на Общински съвет Шабла, д-р Йорданка Стоева, изказа задоволството си от факта, че такива проекти обединяват хората от две общини в две държави, в полагането от тях на съвместни усилия, за решаването на общи проблеми.
Партньорите по проекта са 3: община Овидиу, Румъния, община Шабла и Фондация „Идеин Развитие“ гр. Русе, като община Овидиу е водещ партньор по проекта.
Максималната безвъзмездна финансова помощ, която е одобрена по проекта е в размер на 988 827,18 евро. Общият размер на бюджета на община Шабла е 409 407,64 евро. Съфинансирането от страна на община Шабла като партньор е в размер на 2% от общия й бюджет по проекта или 8 192,24 евро. Срокът за изпълнение на проекта е до 12.07.2020 г..