На 1 септември 2021 г. от 10.30 часа, в Зеления образователен център на гр. Шабла, на адрес: гр. Шабла, ул. Равно поле“ № 57А, ще се проведе пресконференция по проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС.

Проектът е с период на изпълнение 04.01.2021 – 04.05.2024 г. и  е на обща стойност 1 079 127,52 лв., от които 917 258,40 лв. европейско финансиране и 161 869,12 лв. национално съфинансиране.

Общата му цел е подобряване на природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis), чрез изпълнение на конкретни мерки от действащия План за действие за вида, в определени Защитени зони за опазване на дивите птици (целеви райони), част от Мрежата Натура 2000 в страната.

На пресконференцията, организирана от Община Шабла, в качеството ѝ на Бенефициент по проекта, присъстващите ще бъдат запознати с текущото му изпълнение, планираните дейности, очакваните резултати и предстоящи събития.

Програма