Политика за защита на личните данни в електронна среда

Версия за изтегляне : SHA.4.13. Приложение Политика за защита на личните данни в електронна среда

Този уебсайт  https://shabla.bg се притежава и управлява от  ОБЩИНА ШАБЛА . Наясно сме , че  като посетител на нашия уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Такава може да намерите по-долу:

 

Дефиниции
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“);

„Специални категории лични данни“ означава лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от държава членка, който е отговорен за наблюдението на прилагането на настоящия регламент, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и да се улесни свободното движение на личните данни в рамките на Съюза;

„Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 


Каква информация събираме?

Данни които събираме директно от потребителя , за първоначален контакт с нас

 • Име –  фамилно – задължително
 • Електронен адрес – задължително
 • Пощенски адрес – по избор
 • Данни под формата на бисквитки

„Бисквитките“ са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да събират стандартна интернет информация и информация за поведението на посетителите. Тази информация се използва за проследяване на използването на уебсайта от посетителите и за съставяне на статистически отчети за дейността на уебсайта. Тя може да се използва и за целите на пускане на нови реклами за вас относно нашите продукти и услуги.

Можете да настроите браузъра си да не приема „бисквитки“ и да премахва „бисквитките“ от браузъра ви. Въпреки това, ако го направите, някои функции на нашия уеб сайт може да не са налични.

Можете да намерите повече информация за „бисквитките“ и как да премахнете „бисквитките“, като посетите http://allaboutcookies.org   или  http://cookiecentral.com
Тази политика за поверителност важи само за този уебсайт. Така че, ако следвате връзка към други сайтове, трябва да прочетете тяхната политика за поверителност.

 

Видове бисквитки, които събираме:

 

Цели на обработка

 

Ние събираме информация за вас, когато попълвате форма на нашия уебсайт. Също така събираме информация, когато доброволно предоставяте обратна връзка на имейл адресите ни и когато ни пишете или се свързвате с нас по телефона.
Как ще използваме информацията за вас?

Ще използваме тази информация, за да обработим запитването Ви,  да отговорим на съобщенията от Вас. Няма да споделяме информацията Ви за маркетингови цели с компании извън нашата организация.

 

С ваше разрешение бихме могли да искаме да Ви изпратим информация за услуги, както и новини, които според нас ще Ви интересуват. Можем да използваме вашите данни, за да се свържем с вас по имейл, телефон, текстово съобщение и по пощата. Можете да се откажете от това съгласие по всяко време.

Основания на обработка

Най – често ние обработваме лични данни на законово основание, за да изпълним свое законово задължение. Например, за да осигурим административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица и предоставим административни услуги.

Обработваме лични данни и във връзка с договорни отношения между ОБЩИНА ШАБЛА и отделни лица.

В някои случаи обработваме лични данни поради необходимост да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, както и в случаите, когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.

Може да обработваме Ваши лични данни и на основание дадено от Вас съгласие за една или повече конкретни цели.

 

Срок на съхранение

Личните данни се съхраняват съгласно документ SHA.4.17 Приложение: График на съхранение / срок или критерий за срок/ от изготвената документация  по въвеждане на организацията в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който е съобразен със законовите изисквания и други критерии и изготвен на база на принципа на ОРЗД за „ограничение на съхранението“

Ако имате нужда от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на : [email protected]
Сигурността на данните е от голямо значение за нас.  Ние предприемаме стъпки за защита на вашите данни, като използваме криптиране на данни на нашия уебсайт  и приложения.

 • система за сигурност на цялата ни инфраструктура – SH Protect. /доставчик на хостинг услуга
 • SSL сертификат , който осигурява осигурява криптиране на връзката между сървър /уеб сайт / и браузър /потребител/. Предаваните така данни са защитени от неоторизиран достъп
 • IPsec (англ. Internet Protocol Security) закодиращ протокол, с който се целят автентикация, взаимно доверие и целокупност на информацията между две машини

Достъп до вашата информация и корекция

Имате право да поискате копие от информацията, която държим за вас. Ако искате копие на някои или на цялата лична информация, моля, свържете се с нас на [email protected]. Услугата не се заплаща. Запазваме си правото да съберем малка такса за тази услуга, в случаи на 3 поредни заявки в рамките на период от 3 месеца.

Искаме да гарантираме, че личната ви информация е точна и актуална. Може да заявите да коригираме или премахнем информацията, която смятате за неточна.

Ние ще запазим нашата политика за поверителност под редовно наблюдение и ще поставим всички актуализации в тази страница.

 

Получатели на лични данни

Получател на данните Ви е  единствено администратора . Не предаваме тези данни на трети страни.

 

Какви са вашите права

 

 1. Като субект на лични данни имате следните права :
 • На достъп до данните Ви.
 • На коригиране/актуализиране на данните Ви.
 • На изтриване на данните Ви.
 • На ограничаване на обработката на данните Ви.
 • На възражение срещу обработката на данните Ви.
 • На преносимост на данните Ви в машинно четим формат / ако е възможно/.
 • На оттегляне на съгласието Ви за обработка .

Заявлението на Вашите права следва да бъде депозирано на следната форма – SHA.9.02.Приложение: Формуляр за искания на субектите, на имейл: [email protected].

Администраторът следва да отговори на Вашето заявление в 30 дневен срок, обратно на цитирания в заявлението имейл или пощенски адрес.

 

 1. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви данни или неспазване на правата ви във връзка със защитата на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

 

 1. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

 

 1. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във връзка с личните данни са били нарушени.

 

Всички неуредени въпроси следва да бъдат регламентирани в рамките на  действащото законодателство, включително Общия регламент за защита на данните.