На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Шабла организира публично  обсъждане на Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година.
Госпожа д-р Йорданка Стоева – председател на Общински Съвет гр.Шабла отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публично обсъждане.
Обсъждането ще се проведе на 27.06.2017г.  от 13.00  часа в пленарната зала на Община Шабла – гр.Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2016 година е публикуван на интернет страницата на общината www.shabla.bg

  1. Докладна записка за отчет 2016 г.
  2. Справка за командировките
  3. Разчет за финансиране на капиталовите разходи
  4. План-сметка Чистота
  5. Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
  6. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА
  7. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ
  8. Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС
  9. Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.