Покана

от

Председателят на Общински Съвет град Шабла – д-р Йорданка Стоева
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в
Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на  бюджета на Община Шабла за 2021 година
Публичното обсъждане ще се проведе на 23.08.2022 година (вторник) от 14:00 часа в Пленарна зала на Община Шабла  на  II  етаж – гр. Шабла, ул. „Равно поле” №35.
Материалите за отчетът за изпълнението на бюджета на Община Шабла за 2021 година са  публикувани на интернет страницата на Общината: www.shabla.bg

ОБЩИНА ШАБЛА ОТЧЕТ 2021Г.

Приложение № 1 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021

Приложение № 7 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДМП 31.12.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8_ПЛАН-СМЕТКА ЧИСТОТА 2021

Приложение № 9 Одитния доклад на Сметната палата за 2021 година

Приложение №2 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-РА 31.12.2021г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3А_ТЕКУЩ РЕМОНТ 2021

Приложение №4 Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства 31.12.2021г.

Приложение №5 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-КСФ 31.12.2021г.

Приложение №6 Отчет за касовото изпълнение на сметките за СЕС-ДЕС 31.12.2021г.

Приложение №14 Отчет за разходите по §10-30 Текущ ремонт за 2021г., финансирани със средства от ЦБ

Приложение №15 Информация за общинския дълг за 2021г. на Община Шабла