Община Шабла съобщава, че след предприемане на допълнителни мерки от страна на «Водоснабдяване и канализация Добрич» АД, подаваната във водопроводната мрежа вода в гр. Шабла, с. Горичане и с. Пролез, отговаря на Наредба № 9/ 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и същата може да се ползва за такива.
С писмо изх. № РД-1731/ 02.06.2017 г. от РЗИ информират, че при извършения на 31.05.2017 г. лабораторен контрол – пробонабиране и изследване на проба вода по микробиологични показатели (Коли форми и Ешерихия коли) от пункт при крана на консуматора е установено, че получените резултати отговарят на здравните норми.