Проект ”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0100-C01/11.06.2019 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектното предложение бе изготвено съвместно между общините Балчик, Каварна и Шабла.

Дейностите по Проекта бяха насочени към оказване на подкрепа на хора с увреждания и хронични заболявания и на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За целта за период от 12 месеца, за 106 лица от всички населени места на трите общини се предоставяше  услугата патронажна грижа, която включва здравни грижи, психологична и социална подкрепа в домашна среда. Включените в проекта лица от целевата група получаваха здравно-социални услуги до 2 часа на ден. По проекта се закупиха транспортни средства за общините Балчик и Каварна, с цел извършване на мобилната работа, а община Шабла обзаведе и оборудва кабинет за екипа свързано с изпълнението на дейностите по проекта.

Първоначално одобрената безвъзмездната финансова помощ по проекта бе в размер на 287 428,64 лв., представляващи 100% от одобрените и реално извършени разходи, от които за община Шабла са 51 520,21 лв. Стойността на усвоената и окончателно одобрена БФП по проекта от община Шабла е в размер на 48 277,82 лв. Срокът за изпълнение на проекта бе до 11.01.2021 г.