Проект „Информационна кампания на територията на община Шабла на тема „Полезността на продуктите от риба и аквакултури““, финансиран по Договор № МДР-ИП-01-22/07.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Проектът е насочен към провеждане на регионална информационна кампания за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите. Планирано е събитията да се проведат в периода май-септември и по този начин да достигнат до максимален брой хора. Целевите групи, към които е насочен проекта са: гражданите на община Шабла; заетите в сектор Рибарство, които чрез провеждането на мероприятието ще имат възможност да популяризират своите местни рибни и други деликатеси; гости, туристи и посетители на града. Предвиденият еднодневен Рибен фестивал в градския парк на Шабла ще бъде част от “Празник на плодородието – Шабла 2019“. Идеята Рибния фест да се проведе именно в този момент е свързан с факта, че „Празникът на плодородието“ всяка година се посещава от забележимо все повече хора и участниците са най-разнообразни. Именно тук се дава възможност заетите в сектор „Рибарство“ да популяризират своите местни рибни и други деликатеси. Празникът с всяка следваща година се ползва с повишен интерес и един допълнителен Рибен фестивал с водещ акцент за значимостта, полезността на рибата, аквакултурата и сектор Рибарство, като цяло ще доведе до нарастване на интереса и консумацията на продуктите от сферата. Повишаването на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурите ще доведе и до повишаване на доходите на заетите в сектор „Рибарство“ чрез прибавяне на нова стойност към традиционната им практика, а именно предоставяне и популяризиране на местни рибни деликатеси, което води и до затваряне на цикъл (добив, производство и реализиране на продукция).
Максималната стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ, която се предоставя по проекта, е в размер на 34 783,60 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 6 месеца от подписването на договора за БФП.
Одобрено е и проектно предложение на Община Шабла „Заедно можем повече“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-2.018 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“- Компонент 1. Финансовата подкрепа се предоставя по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), която е определена за водеща програма, и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР.
По проекта се цели да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Предвижда се да се изпълняват следните дейности по ОП “РЧР“ като: активиране на икономически неактивните лица и включването им в заетост, предоставяне на качествени здравни услуги и развитие на ромската общност за преодоляване на негативните стереотипи. Друга група дейности по ОП „НОИР“ включва допълнително обучение по български език за деца за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда в Детската градина „ Дора Габе“ чрез сформиране на четири клуба насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Също така са включени дейности насърчаване участието на родителите в образователния процес и сформиране на две извънкласни школи в СУ „ Асен Златаров“ насочени към развиване и допълнителни умения на учениците на етническите малцинства и техните връстници за развитие и съхранение на културната идентичност в интеграционна и мулткултурна среда.
Партньори по проекта са: община Шабла, ДГ „Дора Габе“, Роси Ержи ЕООД и Център за етнически диалог „Амалипе“.
Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 380 889,67 лв. с ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г.