За поредна година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2020 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. На проведени заседания на комисията по оценка на проектните предложения са постъпили 901 проекта на общини и кметства, от които 232 са одобрени за финансиране. Сред тях е и проект на община Шабла – Благоустрояване на паркова зона пред ул. „Добруджа“ на гр. Шабла“ на стойност 9 976,60 лв. с ДДС. Предвижда се благоустрояване и създаване на паркови пространства пред два от жилищните блокове чрез изграждане на кът с декоративна растителност и широколистни храсти, както и монтаж на паркови осветителни тела, кошчета за отпадъци и пейки.