На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че с Решение № 76/15.02.2024 год. на Общински съвет-Шабла е разрешено изработването на ПУП – ПР ЗА УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ V И ПЗ за УПИ III, като се обособяват два нови урегулирани поземлени имота с конкретно предназначение за „Рибовъдство“ и за „Пивоварна“ И ПУП-ПУР промяна на източната и западната улична регулация и увеличаване на озеленените площи предвидени и обособяване на буферна зона с озеленяване в кв.106 по плана на гр. Шабла, община Шабла.