Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закон за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите – http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, община Шабла и кметствата в с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на Министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповедта режими.

Публикувано на 31.10.2018 г.

Проект на заповед