Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с решение № 280 от протокол №34/ 15.10.2021г. одобрява подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура –отклонение за присъединяване на строеж към общи мрежи на техническата инфраструктура, представляващ подземна и въздушна кабелна захранваща линия НН 1Кv, попадаща в землището на с.Дуранкулак община Шабла с обща дължина на трасето 410.04м, от които подземно трасе с дължина 255,93,въздушно трасе с държина 154,11м преминаващо през следните поземлени имоти :- 206.40м през ПИ24102.40.3, по КККР на с. Дуранкулак –вид територия- територия на транспорта,с НТП за друг поземлен имот за движение, публична държавна собственост.- 203.64м през ПИ24102.40.22, по КККР на с. Дуранкулак –вид територия- територия на транспорта, с НТП за път от републиканската пътна мрежа, публична държавна собственост. Парцеларният план е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150, ал.6 от ЗУТ- Обект: Изграждане на кабелна захранваща линия НН1Кv за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ№1042 на път 1-9 Дуранкулак-ГКПП Дуранкулак км 0+632, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база измината разтояние за превозни средства с обща технически допустема максимална маса над 3,5т./Тол/ и на база време за леки автомобили с обща допустима максимална маса до3,5т. /електронна винетка/.
Проекта е обявен в ДВ брой 99 от 26.11.2021г.стр.43