На основание чл.128 от ЗУТ, Общинска администрация Шабла обявява, че със заповед № РД-04-71/12.02.2020 год. на кмета на община Шабла е разрешено изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II и УПИ ХХ в кв.28 по плана на с.Тюленово, община Шабла. В 14 дневен срок от обявлението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта за изменение на ПУП.

 

12.02.2020 год.