Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
Обявява на заинтересуваните лица, че е изработен ПУП-ППР/Подробен устройствен план – план за промяна на регулация заУПИ І, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ от кв.36 и план застрояване за УПИ І от квартал 45 по регулационния план на с.Крапец, община Шабла
В едномесечен срок от обявлението на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писменни възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Шабла /Техническа служба/- стая 105