Община Шабла на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ подземен електропровод средно напрежение от БКТП- 3, с.Езерец до нови трансформаторни постове обслужващи поземлени имоти със смесено предназначение – обслужващ ПИ 24102.20.95 по КККР на с.Езерец и 39493.25.86 по КККР община Шабла с определено трасе:

– имоти с идентификатори 24102.48.133, 27108.48.134,27108.23.28,27108.20.93
27108.5.217, по КККР на с. Езерец – общинска публична собственост
– имот с идентификатор 39493.26.42 по КККР на с.Крапец- общинска публична собственост.

Обявлението е обнародвано в ДВ-бр.66 от 10.08.2021г.