Общинска администрация – гр. Шабла обявява свободно работно място за

длъжността „Главен юрисконсулт“

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  • Образование: висше;
  • Придобита степен: магистър;
  • Специалност: Право;
  • Изискване за професионален опит и/или трудов стаж – минимум 3 г.;
  • Компютърни умения: работа с Word, Exel, електронна поща;
  • Допълнителни умения: организаторски умения, работоспособност, комуникативност, отговорност, социални умения, мобилност, предприемчивост, творчески умения, мотивация, работа в екип, технически умения;
  • Начин на кандидатстване: чрез трудов посредник, като документите се подават в Общинска администрация град Шабла – стая 106;
  • Изисквания за провеждане на допълнителен специализиран подбор: чрез интервю;
  • Срок за подаване на документите: до 20.03.2020 г. включително.