Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1 във връзка с ал.2 от ЗОС, чл.24, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, решение на Общински съвет гр.Шабла № 207/27.01.2017г. и Заповед РД-04-478/10.11.2017г., обявява публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с идентификатор ПИ 83017.40.28.1 по КК на гр.Шабла, представляваща лява зала от ТВ ретранслатор гр.Шабла с площ 3 кв.м и телевизионна мачта.
Задължително условие за участие в конкурса е предмета на дейност на участниците да е свързан с изграждане, поддържане и използване на обществена клетъчна мрежа и предоставяне на далекосъобщителни услуги на цялата територия на страната.
Дата на публично оповестеният конкурс – 10:00 часа на 19.12.2017 г.
Срок на договора за наем – 6 години.
Начална месечна конкурсна цена – 250 лв. без ДДС
Стойност на конкурсната документация – 10.00 лв. Получава се в стая 106 в сградата на общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитна вноска за участие в конкурса е 20% от първоначалната конкурсна месечна наемна цена без ДДС или 50.00лв. и се внася по сметка BG64 CECB 9790 3347 2437 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ” АД до 15:00 часа на 18.12.2017 г.
Оглед на имота всеки работен ден от 14.12.2017 до 18.12.2017 г. от 13:00 ч. до 15:00ч.
Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 14.12.2017г. до 15:00 часа на 18.12.2017г.
При неявяване на кандидати на 19.12.2017г. ще се проведе втори търг на 09.01.2018г. от 10:00ч. при същите ред и условия.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108.