Общинска администрация гр. Шабла на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.1 от ЗОС; чл.19, ал.1, чл.93, ал.2 и чл.97, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр. Шабла № 38/12.02.2020г. и Заповед № РД-04-86/21.02.2020 г. на Кмета на Общината, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, с идентификатор ПИ 83017.504.4330 по КК на гр.Шабла, с площ 72.00кв.м. – съгласно предварително изготвена схема за поставяне на обект предназначен за търговска дейност.

Търгът ще се проведе на 17.03.2020 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.

Частта от имота  се отдава за срок от 10 /десет/ години.

Началната тръжна цена е 108,00/сто и осем, 0.00/лв. с ДДС на месец.

Стойността на документацията е 20,00/двадесет 0.00/лв. и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 16.03.2020 г.

Получаването на тръжната документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на имота или 21.60/двадесет и един 0.60/лв.  и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 16.03.2020 г.

Оглед на имота всеки работен ден от 09.03.2020г. до 16.03.2020 г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в работно време в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 09.03.2020г. до 15:00 часа на 16.03.2020г.

При неявяване на кандидати на 17.03.2020г. ще се проведе втори търг на 24.03.2020г. от 10:00ч. при същите ред и условия.

Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20 % от началната тръжна цена за терена, за който се кандидатства и се внася по сметка BG 30 IABG 7495 3300 207 401,  BIC: IABGBGSF  при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД  до 17:00 часа на 23.03.2020г.

Стойността на тръжната документация е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в  служба “Местни данъци и такси“ – стая 109 до 17:00 ч. на 23.03.2020г.

Получаването на тръжна документация става  в Центъра за обслужване на граждани, стая 106  на Общината, след представяне на документ за закупуване.

Оглед на терена всеки работен ден от 18.03.2020г.  до 23.03.2020г. от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 до 17:00 часа на 23.03.2020г.

 

Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108