Общинска администрация гр.Шабла на основание чл.14, ал.1,2 и 3; чл.8, ал.4 от ЗОС; чл.86, ал.1, т.1, чл.91, т.1, чл.93, т.2 и чл.94 от НРПУРОИ, Решение на Общински съвет гр.Шабла № 549/ 22.05.2019г. и Заповед № РД-04-438/12.09.2019 г. на Кмета на Общината, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година 2019-2020 г., както следва:
 ПИ 17275.9.33 – 40.116 дка, НТП Нива – 80.00лв./дка;
 Част от ПИ 24102.29.91 – 92.000 дка, НТП Насип – 51.00лв./дка;
 ПИ 83017.1.39 – 58.293 дка, НТП Нива – 80.00лв./дка.
Търгът ще се проведе на 04.10.2019 г. /петък/ от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация гр. Шабла.
Стойността на документацията е 20.00 лв./двадесет лева/ и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 03.10.2019г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 20 % от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 03.10.2019г.
Оглед на имотите всеки работен ден от 24.09.2019г. до 03.10.2019г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 24.09.2019г. до 17:00 часа на 03.10.2019г.
При неявяване на кандидати или при ненаемане на всички обявени земеделски земи, се насрочва втори търг на 09.10.2019 г. от 09:30 часа.
Депозитната вноска за участие във втория търг е в размер на 20% от началната тръжна цена на земята, за която се кандидатства и се внася по сметка BG BG 30 IABG 7495 3300 207 401, BIC: IABGBGSF при „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК ” АД до 17:00 часа на 08.10.2019 г.
Стойността на тръжната документация е 20,00 лв./двадесет/ лева и се заплаща в Данъчна служба – стая 109 до 17:00 ч. на 08.10.2019 г.
Получаването на тръжната документация става в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 на Общината, след представяне на документ за закупуване.
Оглед на имотите всеки работен ден от 04.10.2019 до 08.10.2019 г. от 13:00 ч. до 16:00 ч.
Предложенията за участие в търга се подават в Центъра за обслужване на граждани, стая 106 от 04.10.2019г. до 17:00 часа на 08.10.2019 г.
Допълнителна информация в служба „Общинска собственост”, стая 108 или на тел. 05743/40-45, вътр.108