Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0183 „Патронажна грижа + в община Шабла”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. обявява, че от 20.09.2021 г. до 08.10.2021 г. приема документи за подбор на персонал за предоставяне здравно-социални услуги, както следва:

1. По дейност „Патронажна грижа +“.
1.1. Домашен санитар – 3 лица. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността – минимум начално завършено образование. Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта: помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.
1.2. Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: професионална квалификация „медицинска сестра“, „фелдшер“ или „акушерка“. Описание на длъжността: изпълнява медицински услуги за потребителите на проекта в домашна среда, които не се предоставят по НЗОК: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.
1.3. Психолог – 1 лице. Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: – висше, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”, специалност „Психология“. Описание на длъжността: работи с потребителите по проекта и семействата им, провежда консултации с тях и техните близки и оказва психологическа подкрепа, съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот.
Кандидатите и за трите обявени позиции по дейност „Патронажна грижа +“ следва да са физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на съответната длъжност, да притежават психическа нагласа и желание за работа в домовете на потребителите – болни и възрастни самотни хора, които не могат да се грижат сами за себе си. Опитът в упражняването на същата или подобна дейност ще се счита за предимство.

2. По дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“.
Хигиенист – 4 лица. Изисквания за заемане на длъжността: минимум начално завършено образование; физически и психически здрави, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността; да притежават психическа нагласа и желание за работа с деца и лица в неравностойно положение и с увреждания; опитът в същата или подобна дейност ще се счита за предимство. Описание на длъжността: поддържа хигиената и извършва редовна дезинфекция на помещенията на ЦОП и ЦСРИ, следи за спазването на противоепидемичните мерки и ползването на предпазни средства за превенция на разпространението на COVID-19, периодично зарежда помещенията на ЦОП и ЦСРИ с необходимите санитарно–хигиенни и дезинфекционни материали.

Кандидатите за обявените позиции подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни, документи за придобита образователно-квалификационна степен и автобиография в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, в срок до 08.10.2021 г.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.

С кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост, ще се проведе интервю.
С одобрените кандидати за длъжностите „Домашен санитар” и „Хигиенист” ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, за срок от 12 месеца.
С одобрените кандидати за длъжностите Психолог и Медицинско лице/ специалист по „Здравни грижи“ ще се сключат договори за предоставяне на почасови услуги, за срок от 12 месеца.

Телефон за контакти: 05743/ 5037 – Галя Камберова, ръководител проект и Виктория Момчева, координатор проект.

Заявление персонал

Декларация лични данни

Автобиография