Община Шабла, в качеството си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община Шабла“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0042-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ + обявява, че от 19.12.2022 г. стартира прием на документи от кандидати за потребители за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Целта на дейността е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Това ще бъде постигнато с изпълнение на следните поддейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги; медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот. На лицата ще бъде предоставена информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
Кандидатите за потребители следва да са от следните допустими целеви групи: лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност от самообслужване, зависими от грижа със следните нужди и проблеми:
– затруднения и нужда от помощ при пазаруване на хранителни продукти, нехранителни продукти и лекарства;
– затруднения при заплащане на битови сметки;
– нужда от съдействие за заявяване на административни услуги и придружаване до институции;
– нужда от помощ в домакинството, като разтребване, почистване, миене на съдове;
– нужда от медицинска грижа и психологична подкрепа, за лица, които желаят ползването на такива.
На кандидатите за потребители, които отговарят на изискванията за допустимост, се изготвя индивидуална оценка на потребностите, след което се извършва подбор, на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка.
За предоставяните по проекта услуги в домашна среда не се заплаща месечна потребителска такса.
Проектът е с период на изпълнение 12 месеца. Заявления от кандидати за потребители се приемат в деловодството на Община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината, до 1 месец преди изтичане на крайния срок за изпълнение на проекта, като първоначално ще бъдат разгледани и оценени тези, които са подадени до 13.01.2023 година. Останалите ще бъдат включени в резервен списък.
Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец с приложени към него Декларация по Закона за защита на личните данни и медицински документи (експертно решение на ТЕЛК, актуална епикриза, етапна епикриза и др.) лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице, в деловодството на община Шабла – ст. 106 на първия етаж в сградата на общината.
Образци на заявления могат да бъдат получени на място, в деловодството на община Шабла – ст. 106 или изтеглени от официалната интернет страница на Община Шабла – www.shabla.bg.
Телефон за контакти: 05743/5037 – Галя Камберова, ръководител и Виктория Момчева, технически сътрудник.

Заявление потребител

Декларация ЗЗЛД