ОБЩИНА ШАБЛА

ОБЯВЯВА ПОДБОР

ЗА ДЛЪЖНОСТТА“ПРЕПОДАВАТЕЛ”- ШКОЛА ПО ДУХОВА МУЗИКА
Код по НКПД: 23545001

Във връзка с проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018-0041-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, дейност 4 „Сформиране на две извънкласни школи насочени към развиване на допълнителни умения на учениците по етническите малцинства и техните връстници за съхраняване и развитие на културната идентичност в интеграционна мултикултурна среда“

За длъжността „Преподавател“ за Школа по духова музика – 3 бр. при следните изисквания и условия:
-Длъжността е с НКПД: 23545001
-Минимални изисквания за заемане на длъжността: средно – специално музикално образование.

Брой часове: 312 часа на преподавател.

Месторабота – Община Шабла

Работодател – Община Шабла

Предимство при извършване на подбора:
• Професионален опит над 7 години в областта на духовата музика;
• Опит в изпълнение на сходни дейности;
• Работа по изпълнение на проекти.

Кратко описание на дейността:
Преподавател „Школа по духова музика“ сформира и изготвя програма на „Школата по духова музика“, провежда занятията по график.

Начин на провеждане на подбора: по документи

Сключване на договор: с одобрените кандидати ще се сключи трудов договор

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:
Заявление за участие (по образец);
Автобиография (по образец);
Копие от диплома за придобита образователна степен;
Копие от допълнителни квалификации;
Копие от трудова книжка.

Образци на документите изтеглите от прикачените файлове към обявата на сайта на община Шабла.

Продължителност на заетостта: до 31 декември 2020 г.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 30 септември 2019 г.

Място на подаване на документите: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Обявяване на резултатите:
Информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография-по-образец

Заявление-за-участие