В изпълнение на  проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, Дейност 2 Включване в заетост, община Шабла информира всички заинтересовани страни, че се обявяват следните свободни работни места:

    За длъжността „Общ работник“  – 4 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 96220001
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж – не се изисква;
    Трудов договор за 8 часов работен ден за период до 12 месеца;

    Месторабота –  община Шабла

Работодател : Община Шабла

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография;
    Лична карта за справка;
    Медицинско свидетелство ( при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от Информационния център – 106 стая на 1 – вия етаж на община Шабла.

Място за подаване на документи: Деловодството на Община Шабла – Информационен център – 106 стая на 1- ви етаж, ул. „Равно поле“ № 35

Краен срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 04 юни 2019 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Шабла, гр. Шабла.
Дата за провеждане на интервю с кандидатите:
Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Шабла.
Обявяване на резултатите: информационното табло в сградата на Община Шабла.

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР